x 
Καλάθι - 0,00 €

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Υποκριτική πίστη και ανυπόκριτος αγάπη

| Ελληνορθοδοξία

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΗΝΥΜΑ

Θαυμαστή υπήρξε, πράγματι, η πίστη τόσο του παραλυτικού όσο και των μεταφορέων του (Ματθ., θ’ 1-8). Ο πρώτος, αδυνατώντας να βοηθήση ο ίδιος τον εαυτό του, λόγω της ασθενείας του, τον εμπιστεύεται στα χέρια των αδελφών του και δέχεται με ταπείνωση και υπακοή την βοήθειά των. Εκείνοι, πάλι, αναλαμβάνουν όχι μόνον να τον εξυπηρετήσουν αλλά και να ξεπεράσουν το αντικειμενικό εμπόδιο της προσεγγίσεως του Κυρίου, λόγω του πλήθους, επινοώντας το χάλασμα της στέγης του σπιτιού, όπου εκήρυττε ο Κύριος, προκειμένου να οδηγήσουν τον πονεμένο αδελφό των μπροστά Του. Έτσι ο Κύριος, «ιδών την πίστιν αυτών», ασθενούς και τραυματιοφορέων, δεν χρειάζεται άλλη απόδειξη για να βεβαιωθή, ώστε να κάνη πλέον Εκείνος αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι.

Ενεργεί, λοιπόν, όχι μόνον ένα αλλά δύο θαύματα στον παραλυτικό: θεραπεύει πρώτα το αίτιο της ασθενείας, την αμαρτία, και στην συνέχεια, προκειμένου το θαύμα Του να γίνη φανερό και πιστευτό από τους υπολοίπους, κάνει καλά και το παράλυτο σώμα, προσφέροντας στον ταλαίπωρο άνθρωπο ολοκληρωμένη ίαση, «ως ιατρός των ψυχών και των σωμάτων».

Έτσι ο Κύριος επιτελεί, κατ’ αυσίαν, και ένα τρίτο θαύμα: προκαλεί τον θαυμασμό του συγκεντρωμένου πλήθους, «των όχλων», οι οποίοι επίστευσαν και μάλιστα «εδόξασαν τον Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους» (ο.π. 8). Η φράση αυτή μπορεί να ερμηνευτή ως εξής: δόξασαν τον Θεό, ο Οποίος διά του Υιού Του, του Χριστού, που Τον θεωρούσαν άνθρωπο, ενήργησε θαυματουργικά, φανερώνοντας έτσι ότι δεν είναι απλώς άνθρωπος αλλά και Θεός, ή δόξασαν τον Θεό, ο Οποίος, διά του Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού, έδωσε εξουσία στους ανθρώπους να θεραπεύουν ασθένειες, όπως ψάλλομε και στα Απολυτίκια των Αγίων: «Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, … δόξα τω ενεργούντι διά σου πάσιν ιάματα».

Ένα μόνον θαύμα δεν μπόρεσε να κάνη ο Χριστός: να πείση τους παρισταμένους γραμματείς, προκαλώντας και τον δικό των θαυμασμό για την αναμφισβήτητη θεική του εξουσία. Αυτό δεν έγινε, όχι γιατί δεν το ήθελε ο Κύριος, αλλά γιατί δεν το επιθυμούσαν οι ίδιοι. Προσκολλημένοι καθώς ήσαν στο γράμμα του νόμου αδυνατούσαν να δεχθούν πως ο «Υιός του ανθρώπου εξουσίαν έχει επί της γης αφιέναι ανθρώποις αμαρτίας» (ο.π. 6). Ως γνωστόν, άλλωστε, κανένα θαύμα δεν μπορεί να γίνη, χωρίς την πίστη και την συγκατάθεση των ανθρώπων, την ελευθερία των οποίων σέβεται απολύτως ο Κύριος.

Ας αναρωτηθούμε και εμείς, αδελφοί μου, με την σειρά μας! Διαθέτομε πίστη, και εάν ναί, τι λογής πίστη διαθέτομε; την γνήσια και ανυπόκριτο πίστη των απλών ανθρώπων της περικοπής, που έσπευσαν με θαυμασμό να ομολογήσουν την δόξα του Θεού ή μήπως την υποκριτική πίστη των γραμματέων που γνώριζαν όλο τον γραπτό νόμο αλλά χώλαιναν στην εφαρμογή του και μάλιστα στην ταπείνωση και στην αγάπη;

Ας κάνωμε, πρώτα, με ειλικρίνεια την αυτοκριτική μας και ας ακολουθήσωμε, στην συνέχεια, την προτροπή του Αποστόλου Παύλου: «η αγάπη ανυπόκριτος, αποστυγούντες το πονηρόν και κολλώμενοι τω αγαθώ» (Ρωμ., ιβ’ 9), προσέχοντες να εφαρμόζωμε και τα δύο: και το κακό να αποστρεφώμαστε, και μάλιστα τον κακό μας εαυτό, αλλά και το αγαθό να εφαρμόζωμε πιστά, ώστε να μην νικώμεθα υπό του κακού, αλλά να νικώμεν «εν τω αγαθώ το κακόν» (ο.π. 21).

Έτσι και μόνον έτσι, και την προσωπική μας παραλυσία θα ξεπερνούμε και την γενική παραλυσία θα αντιμετωπίζωμε, με ανυπόκριτη πίστη και αγάπη στον Θεό και με την μεταξύ μας ειλικρινή αγάπη και συνεργασία προς δόξα Θεού και προς σωτηρία πάντων ημών. Γένοιτο!

TAGS:


e-genius.gr ...intelligent web software